Watch the video

Clip này không có cap… clip này có sự bình yên.